• Privacy Statement

  • Wat zijn persoonsgegevens

   Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Golf Pro-Motion kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

   • basisgegevens zoals uw voor- en achternaam en titel
   • contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer
   • gegevens betreffende uw bezoek aan deze website
   • andere op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u verstrekt of die verkregen kunnen worden, in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld

   Deze persoonsgegevens worden met uw toestemming verwerkt. Bijvoorbeeld door het accepteren hiervan, en het aanvinken van de checkbox bij het aangaan van het lidmaatschap van Golf Pro-Motion of het inschrijven voor een Golfcursus of -clinic.

  • Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

   Golf Pro-Motion kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

   • om uw lidmaatschap van Golf Pro-Motion te verwerken
   • om uw inschrijving bij de NGF te bewerkstellingen of te verlengen
   • om u in te schrijven voor een Golfcursus of -clinic
   • om u te informeren over promoties en acties van Golf Pro-Motion, nieuwe cursussen en clinics, golfnieuws, nieuws van de NGF en de periodieke toezending van een nieuwsbrief
   • om aan juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen

   Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

   • het inschrijven en effecturen van uw lidmaatschap(saanvraag), inclusief uw lidmaatschap van de NGF;
   • het faciliteren van uw lidmaatschap door u als lid te informeren over cursussen, clinics en promotionele acties van Golf Pro-Motion en/of de NGF
   • de uitvoering van een aangegane overeenkomst (Golfcursus of – clinic)
   • uw toestemming, door middel van het door u aangevinkt hebben van de checkbox bij het inschrijven voor een lidmaatschap, of deelname aan een Golfcursus of – clinic
   • het voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld de boekhoudverplichting van Golf Pro-Motion
  • Bewaartermijn

   Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het bereiken van bovenstaande doeleinden, dan wel om aan geldende wet- en regelgeving te voldoen.

  • Delen met anderen

   Golf Pro-Motion kan uw persoonsgegevens slechts in bepaalde gevallen delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

   • derden, die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening van Golf Pro-Motion, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Golf Federatie en Golfbanen en/of -clubs voor het faciliteren van Golfcursussen en/of -clinics
   • overheidsinstellingen en toezichthouders, teneinde aan wettelijke verplichtingen te voldoen;

   Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt enkel voor de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen.

   Derden aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geldende privacyregelgeving. De NGF beschouwt haarzelf eveneens als verwerkingsverantwoordelijke.

  • Beveiliging

   Golf Pro-Motion heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Cliënt- en lidmaatschapsgegevens worden versleuteld opgeslagen. Decodering is alleen mogelijk met een code van tenminste 16 tekens. Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde opslag in een Cloudomgeving, die voldoet aan de AGV.

  • Uw rechten

   U beschikt als betrokkene over de volgende rechten:

   • het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die van u verzameld zijn. Onder omstandigheden kan Golf Pro-Motion bevoegd zijn niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken
   • het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn
   • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Onder omstandigheden kan Golf Pro-Motion verplicht zijn om uw gegevens te bewaren, ten einde aan juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen (denk bijv. aan belastingwetgeving)
   • het recht om bezwaar te maken tegen, of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Onder omstandigheden kan Golf Pro-Motion wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen
   • het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en voor computers verwerkbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen
   • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder
   • het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Onder omstandigheden kan Golf Pro-Motion bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen
  • Cookies

   Golf Pro-Motion maakt uitsluitend gebruik van functionele en analytische cookies op haar website, in de eerste plaats om de gebruikerservaring te verbeteren. Er wordt beperkt gebruik gemaakt van cookies voor marketing- en reclamedoeleinden. Gebruik van deze cookies door derden, niet geassocieerd met Golf Pro-Motion, in het bijzonder door commerciële adverteerders of marketeers, wordt door Golf Pro-Motion niet toegestaan of gefaciliteerd.

  • Contact

   Mocht u of vragen en/of opmerkingen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem contact op via: info@golfpromotion.nl